Archive for març 2015

La dualitat teoricopràctica dels nostres estudis

Els estudis en Fisioteràpia es basen en la dualitat teoricopràctica. Les classes teòriques permeten al futur fisioterapeuta l’obtenció d’eines de valoració, teràpia i disseny de tractaments. Les classes pràctiques tenen per objecte aplicar els principis teòrics de manera tècnica, així com reproduir un ambient situacional real a nivell professional, per a familiaritzar l’estudiant amb aspectes…

Read More

The duality between theory and hands-on practice

The course in Physiotherapy is based on a duality between theory and hands-on practice. Theoretical lectures allow the future physiotherapist to obtain the tools for evaluation, therapy and treatment design. The hands-on lessons aim to put the theoretical principles into practice in a technical way, as well as reproducing a real-life situation at a professional…

Read More

Fisioteràpia Internacional: què és i a qui va dirigit?

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant amb una tercera llengua, aprofitant la sinergia entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport – centre adscrit a la Universitat de Girona (d’ara endavant denominada EUSES-UdG) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives –…

Read More

International Physiotherapy: what is it and who are the addressees?

This course aims to teach students the different aspects of Physiotherapy (evaluation, diagnosis, design and development of treatments) while mastering a third foreign language and taking advantage of the synergy between Escola Universitària de la Salut i l’Esport—a centre affiliated with the University of Girona (from now on referred to with the acronym EUSES-UdG)—and Escola…

Read More